Nieuws

Ontwikkelingen Schuldhulpverlening

Geplaatst: 23 februari 2019
Kenmerk: 2019.04824

Ontwikkelingen Schuldhulpverlening

Diensten inzake schuldpreventie zijn volgens rechtbank Noord-Nederland vrijgesteld van de heffing van btw op grond van de btw-vrijstelling voor schuldhulpverlening. Worden ter zake van schuldhulpverlening diensten ingekocht die zijn belast met btw dan is deze btw een kostenpost voor de gemeente. Gemeenten kunnen bij inkoop van deze dienstverlening een btw-besparing realiseren. De btw-vrijstelling voor schuldhulpverlening is volgens twee uitspraken van Rechtbank Noord-Nederland ruimer dan tot op heden door de Belastingdienst wordt aangenomen. Schuldhulpverlening omvat ook preventieve schuldhulp.

In onderdeel van de modellabelling van Taxnavigator treft u een uitgebreide toelichting aan ter zake van het product 'schuldhulpverlening'. Voor raadplegen: klik hier

1. Uitspraken Rechtbank Noord-Nederland

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt in zijn uitspraak van 21 februari 2019 met nr. AWB 16/3728 dat de werkzaamheden die bestaan uit onder meer het voeren van financiële administraties, het openen en beheren van bankrekeningen, het aangaan van passende risicoverzekeringen, het aanvragen van bijzondere bijstand en/of toeslagen en het indienen van aangiften inkomstenbelasting kunnen worden aangemerkt als schuldhulpverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onderdeel f van de Wet op de omzetbelasting, juncto artikel 7 van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting juncto post 33 van Bijlage B van het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting.

De rechtbank oordeelt vervolgens in het dictum van de uitspraak dat de werkzaamheden inzake inkomensbeheer, (alle vormen van) bewindvoering en curatorschap volledig zijn vrijgesteld van omzetbelasting.

Voor bekijken uitspraak Rechtbank Noord-Nederland van 21 februari 2019 met nr. AWB 16/3728: klik hier

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt in zijn uitspraak van 11 oktober 2018 met nrs. LEE 17/2973 en LEE 17/2975 dat budgetdiensten die worden verleend aan personen met een verstandelijke beperking (licht verstandelijk gehandicapten), die een gemiddeld IQ hebben van tussen de 70 en 80 zijn vrijgesteld van btw. De diensten kwalificeren namelijk als schuldpreventie, en zijn aan te merken als schuldhulpverlening. Onder het in dit wetsartikel gebruikte begrip ‘schuldhulpverlening’ valt namelijk niet alleen hulp bij het oplossen van problematische schulden, maar ook schuldpreventie.

Voor bekijken uitspraak Rechtbank Noord-Nederland van 11 oktober 2018 met nrs. LEE 17/2973 en LEE 17/2975: klik hier

2. Commentaar Taxnavigator

Volgens Taxnavigator kiest rechtbank Noord-Nederland de juiste benadering. Preventie van schulden is het belangrijkste element van schuldhulpverlening. De btw-vrijstelling voor schuldhulpverlening is weinig doelmatig als de btw-vrijstelling alleen geldt voor het oplossen van problematische schulden.

3. Gemeentelijke praktijk

Bijgaand het advies van Taxnavigator:

  1. Taxnavigator adviseert gemeenten om op basis van de hier boven aangehaalde uitspraken van rechtbank Noord-Nederland diensten inzake schuldhulpverlening zoveel als mogelijk btw-vrij in te kopen.
  2. Desgewenst kunnen met de aanbieder afspraken worden gemaakt over het na factureren van btw mocht de hoogste belastingrechter uiteindelijk anders beslissen en oordelen dat schuldpreventie niet onder de btw-vrijstelling voor schuldhulpverlening valt.
  3. Mocht de aanbieder de van de schuldhulpverlening toch btw willen blijven factureren ter zake van de dienstverlening die in de uitspraken aan de orde is geweest dan adviseert Taxnavigator de gemeente en de aanbieder van de diensten inzake schuldhulpverlening om afspraken met de Belastingdienst te maken over de teruggaaf van btw als de Hoge Raad uiteindelijk ook een ruime interpretatie geeft aan de btw-vrijstelling voor schuldhulpverlening.

Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.