Nieuws

Belastingvoordeel MFA

Geplaatst: 30 maart 2019
Kenmerk: 2019.05286

Belastingvoordeel MFA

Op 29 maart 2019 is een uitspraak van Rechtbank Den Haag van 18 februari 2019, nrs. 18/3455 en 18/7600, gepubliceerd inzake de toepassing van een btw-vriendelijk model c.q. een lage prijsmodel betreffende een multifunctionele accommodatie. Rechtbank Den Haag is akkoord en ziet geen fiscale belemmeringen betreffende de toepassing van het btw-vriendelijke c.q. het lage prijsmodel. 

Voor downloaden uitspraak Rechtbank Den Haag d.d. 18 februari 2019 inzake btw-vriendelijk model multifunctionele accommodatie: klik hier.

1. Feiten

Een gemeente heeft een multifunctionele accommodatie (hierna ook: MFA) gebouwd. De nieuwe MFA dient ter vervanging van een oud dorpshuis. In de nieuwe MFA worden ook de ijsclub en twee andere verenigingen gehuisvest. Een aannemer heeft het gebouw gebouwd voor € 855.000 ex btw. De gemeente heeft de nieuwe MFA verkocht en geleverd voor een bedrag van € 175.450 inclusief € 30.450 aan btw.

Als de levering van een gebouw is belast met btw dan is de verkrijger op grond van de samenloopvrijstelling overdrachtsbelasting geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Wordt de onroerende zaak onder de kostprijs verkocht en geleverd en heeft de verkrijger geen recht op aftrek van btw dan heeft de verkrijger geen recht op vrijstelling overdrachtsbelasting. De verkrijger is strafheffing overdrachtsbelasting verschuldigd. De strafheffing overdrachtsbelasting wordt op grond van artikel 15, lid 4 Wet op belastingen van rechtsverkeer geheven over de kostprijs van de onroerende zaak met inbegrip van de omzetbelasting. Volgens de akte van levering is een bedrag van € 86.637 aan strafheffing overdrachtsbelasting betaald door de gemeente, namelijk 6% over € 1.443.950.

Het belastingvoordeel bedraagt per saldo € 62.463 (€ 179.550 (21% over € 855.00) -/- 30.450 -/- 86.637). De kosten van fiscale ondersteuning hebben wij niet in mindering gebracht op het belastingvoordeel.  

2. Uitspraak Rechtbank Den Haag

Volgens de rechtbank heeft daadwerkelijk een koop plaats gevonden. De lage vergoeding doet daaraan niet af. De gemeente heeft ook op een markt gehandeld. Van misbruik van recht is geen sprake. Aan de verkoop en levering hebben volgens Rechtbank Den Haag verschillende niet fiscale motieven ten grondslag gelegen. 

3. Praktijk 

De toepassing van btw-vriendelijke modellen voor nieuwe schoolgebouwen is in beginsel niet meer mogelijk sinds de oktober arresten van de Hoge Raad in de zaken van de gemeente Barendrecht, Brielle en Zwijndrecht. De bekostigingsregels voor onderwijshuisvesting vormen een belemmering. Dat wil echter niet zeggen dat de btw-vriendelijke modellen niet zouden kunnen worden toegepast bij MFA's en sportaccommodaties. 

In zijn uitspraak van 12 februari 2016, nr. BK-15/00199 t/m BK-15/00203 en BK-15/00205 t/m BK-15/00209, V-N 2016/30.20, oordeelt het Gerechtshof Den Haag dat sprake is van misbruik van recht bij verkoop en levering van een sportcomplex tegen een lage prijs aan een sportvereniging. Tegen deze uitspraak is helaas geen beroep in cassatie ingesteld.

Wij verwachten dat in de toekomst meer gemeenten zullen proberen om de bouwkosten van MFA's en scoutinggebouwen te beperken door btw-vriendelijke modellen toe te passen. Voor sportcomplexen bestaat niet direct de noodzaak om belastingvoordeel via een btw-vriendelijk model te realiseren zolang SPUK en BOSA bestaan. Toepassing van een btw-vriendelijk model bij nieuwe brandweerkazernes kan ingewikkeld zijn vanwege de relatie met de Veiligheidsregio en de afspraken over de bekostiging van de huisvesting. 


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.