Nieuws

BTW-compensatiefonds: Isolatie jongerencentrum

Geplaatst: 01 juni 2019
Kenmerk: 2019.05496

BTW-compensatiefonds: Isolatie jongerencentrum

Op 25 april 2019 heeft het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch een uitspraak gedaan over het recht op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. Een gemeente heeft een jongerencentrum geïsoleerd. Kan de gemeente de btw op de kosten van het jongerencentrum geheel of gedeeltelijk compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt dat de gemeente geen recht heeft op compensatie van btw bij het BTW-compensatiefonds. Volgens Taxnavigator moet de gemeente de btw op de kosten geheel of voor een groot deel kunnen compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Bijgaand treft u een uitgebreide update aan.

1. Feiten

De voormalige gemeente X heeft eind jaren 90 veel overlast van jongeren in de openbare ruimte. De gemeente richt een cultureel jongerencentrum op om de overlast van hangjongeren in de openbare ruimte van de gemeente te beperken. Het jongerencentrum wordt gehuisvest in een gemeentelijk gebouw.

Het gemeentelijke jongerencentrum wordt voor rekening en risico van de gemeente X geëxploiteerd. Om jongeren hun vrije tijd op een zinvolle wijze te laten besteden worden in het jongerencentrum verschillende activiteiten georganiseerd. De activiteiten betreffen open inloopavonden, gesprekken met jongeren, presentaties van muziekbandjes, cursussen en presentaties over weerbaarheid en opvoeding, danceparty’s, LAN-party’s, sportactiviteiten en activiteiten voor meisjes die voortgezet onderwijs volgen. De activiteiten worden begeleid door uitsluitend gecertificeerde jongerenwerkers.

De meeste activiteiten kunnen gratis worden bezocht. Horecaconsumpties moeten worden betaald en het gebruik van de muziekruimte met installatie kost € 25 per dag. Het gebouw wordt door de gemeente ook nog gebruikt als Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast wordt het gebouw gebruikt voor Vluchtelingenwerk.

De gemeente heeft gebouw geïsoleerd en de btw op de kosten gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds. De Belastingdienst bestrijdt het recht op compensatie van btw.

2. Oordeel Gerechtshof

Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt in zijn uitspraak van 25 april 2019met nummer 17/00847 dat de gemeente de btw op de kosten van de isolatie van het cultureel jongerencentrum niet kan compenseren bij het BTW-compensatiefonds.

De gemeente exploiteert het cultureel jongerencentrum voor wat betreft de verkoop en levering van horecaproducten en de exploitatie van de muziekruimte als btw-ondernemer. Het Gerechtshof volgt het standpunt van de gemeente dat isolatie van het gebouw heeft plaatsgevonden in verband met de omgeving niet. Omdat sprake is van fysieke aanpassingen aan het gebouw moet worden aangenomen dat de investeringen zijn gebruikt ten behoeve van activiteiten die in het gebouw worden verricht. Dat de omgeving profiteert van de isolatie is van indirecte en bijkomstige aard.

Het Gerechtshof oordeelt dat ter zake van de activiteiten van het Centrum voor Jeugd en Gezin geen recht op compensatie bestaat. Als de gemeente deze activiteiten als btw-ondernemer zou hebben verricht dan waren de activiteiten vrijgesteld van de heffing van btw op grond van artikel 11, eerste lid, letter f van de Wet op de omzetbelasting juncto artikel 7 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting en post b. 15, onderdeel a van Bijlage B Uitvoeringsbesluit omzetbelasting (tekst 2010)

Het Gerechtshof oordeelt dat ter zake van de gratis activiteiten van het Jongerencentrum geen recht op compensatie van btw bestaat. Als de gemeente deze activiteiten als btw-ondernemer zou hebben verricht dan waren de activiteiten vrijgesteld van de heffing van btw op grond van artikel 11, eerste lid, letter f van de Wet op de omzetbelasting juncto artikel 7 Uitvoeringsbesluit omzetbelasting en post b. 15, onderdelen a en b van Bijlage B Uitvoeringsbesluit omzetbelasting (tekst 2010)

Voor raadplegen uitspraak van Gerechtshof ’s-Hertogenbosch van 25 april 2019 in zaak 17/00847 inzake isolatie jongerencentrum. Geen recht op compensatie van btw inzake isoleren jongerencentrum tegen geluidsoverlast. Klik hier


3. Opmerkingen Taxnavigator

Wij ontvingen de uitspraak van een abonnee die wij graag bedanken voor het toezenden van de uitspraak zodat de uitspraak via Taxnavigator kosteloos met andere Nederlandse gemeenten kan worden gedeeld.

Zoals wij begrijpen heeft de gemeente X beroep in cassatie ingesteld bij de Hoge Raad. Volgens de redactie van Taxnavigator is het aspect dat de gemeente vooral heeft geïnvesteerd in de geluidwerende voorzieningen voor de omwonenden teveel op de achtergrond geraakt in de uitspraak van het Gerechtshof 's-Hertogenbosch. De bezoekers van het cultureel jongerencentrum zullen weinig geluidoverlast ervaren. Het zijn met name de omwonenden die last hebben van geluidoverlast. De gemeente heeft vooral in het gebouw geïnvesteerd om met name de inwoners van de gemeente te beschermen tegen de geluidsoverlast.


Dit bericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.