Nieuws

Sport: Commerciële exploitatie of compensatieregeling?

Geplaatst: 04 april 2018
Kenmerk: 2018.03861

Sport: Commerciële exploitatie of compensatieregeling?

De btw-sportvrijstelling wordt uitgebreid. Voor gemeenten lijkt in eerste instantie een financieel nadeel te ontstaan. Gemeenten worden ter zake gecompenseerd via een compensatieregeling. Sommige belastingadviseurs adviseren om nu al over te stappen op een commerciële exploitatie. Is dat wel verstandig? Bijgaand een beschouwing van Taxnavigator.

1. Uitbreiding btw-sportvrijstelling

De dienstverlening van gemeenten die bestaat uit het tegen vergoeding geven van de gelegenheid om een sport te beoefenen is niet meer belast met btw. De btw op de kosten kan daarom door de gemeente niet meer worden afgetrokken op de btw-aangifte. De omvang van de btw op de kosten is doorgaans groter dan de btw die aan de sportverenigingen via de gebruikersvergoeding in rekening wordt gebracht. Per saldo ontstaat een financieel voordeel voor gemeenten. Het financieel voordeel ontstaat omdat de dienst die bestaat uit het geven van gelegenheid tot sportbeoefening is belast met 6% btw. Daarnaast wordt de dienstverlening van gemeenten inzake het geven van gelegenheid tot sportbeoefening vaak met verlies aangeboden.

Voor commerciële exploitanten verandert er naar alle waarschijnlijkheid niets. De dienstverlening van commerciële exploitanten c.q. exploitanten met een winstoogmerk is en blijft belast met btw.  Commerciële exploitanten kunnen de btw blijven aftrekken op de btw-aangifte. Commerciële exploitanten moeten wel rekening houden met een mogelijke stijging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%.

2. Compensatieregeling Sport

Gemeenten lijden door de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling een financieel nadeel. Gemeenten worden gecompenseerd voor het financieel nadeel. Op dit moment is alleen bekend dat gemeenten worden gecompenseerd. De inhoud, de voorwaarden en contouren van de compensatieregeling zijn nog niet bekend. Worden gemeenten volledig gecompenseerd of heeft de compensatieregeling een plafond? Is er een verband tussen de compensatieregeling voor de sport, het BTW-compensatiefonds en het bedrag aan vennootschapsbelasting dat de gemeenten betalen? Wordt de compensatieregeling sport ook gevoed met de vennootschapsbelasting die de gemeenten betalen? 

3. Wat moet de gemeente nu doen?

Veel abonnees op de fiscale kennisbank Taxnavigator stellen de vraag wat zij moeten doen. Moet op dit moment al een besloten vennootschap c.q. een BV worden opgericht die de gemeentelijke sportaccommodaties gaat exploiteren. Volgens Taxnavigator is het moeilijk om deugdelijk te adviseren als de sport-compensatieregeling nog niet bekend is gemaakt. De gemeente moet bij de keuze voor de sportcompensatieregeling of commerciële exploitatie toch belangrijke afwegingen maken. Taxnavigator adviseert gemeenten om de gevolgen van de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling eerst in kaart te brengen.

4. Inventarisatie gevolgen uitbreiding btw-sportvrijstelling

Bijgaand een overzicht van de belangrijkste aandachtspunten om de financiële gevolgen van de btw-sportvrijstelling te duiden. 

4.1. Inventarisatie sportaccommodaties

Maak een inventarisatie van de gemeentelijke sportaccommodaties.

A. Welke sporthallen en gymnastiekzalen exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico.  

B. Welke zwembaden exploiteert de gemeente voor eigen rekening en risico.

C. Welke sporthallen, gymnastiekzalen en zwembaden verhuurt de gemeente en aan welke exploitant.

D. Exploiteert de gemeente nog andere binnensportaccommodaties zoals bijvoorbeeld een schietbaan of een kegel-/beugelbaan.  

E. Welke buitensportcomplexen exploiteert de gemeente?

F. Welke sportcomplexen verhuurt de gemeente aan beheerstichtingen en commerciële exploitanten.

G. Hoeveel sportvelden heeft de gemeente in bezit. Hoeveel van deze sportvelden betreffen grasvelden. Hoeveel van de gemeentelijke sportvelden betreffen kunstgrasvelden.

H. Hoeveel kleed-/wasruimtes heeft de gemeente in bezit.

I. Exploiteert de gemeente wielerbanen, ijsbanen, atletiekbanen?

J. Exploiteert de gemeente visvijvers en buiten zwembaden waar voor entree toegang moet worden betaald.

K. Exploiteert de gemeente nog andere buitensportaccommodaties.     

Deze lijst betreft voorbeelden en is niet uitputtend. Deze lijst wordt op de fiscale kennisbank Taxnavigator doorlopend uitgebreid en aangepast.

4.2. Fysieke aanpassingen.

Welke fysieke aanpassingen moeten er plaatsvinden met betrekking tot communicatie zoals tarievenlijsten, aanpassingen website en andere vermeldingen. Wat zijn de uitvoeringskosten? 

4.3. BTW op kosten van exploitatie.

Welk bedrag aan btw op de kosten van exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties wordt jaarlijks op de btw-aangifte in aftrek genomen. Welk bedrag aan btw wordt jaarlijks betaald door de gemeente inzake de exploitatie van de gemeentelijke sportaccommodaties. Wij bedoelen niet de kapitaalslasten maar de lopende jaarlijks terugkomen en incidentele kosten van onderhoud, schoonmaak, verstrekken sport en spelmateriaal, kosten gas, water en elektriciteit.

4.4. BTW op gebruikersvergoedingen

Welk bedrag aan btw wordt in verband met de ontvangen gebruikersvergoedingen jaarlijks via de btw-aangifte voldaan aan de Belastingdienst. Houdt bij het bepalen van het bedrag aan btw dat jaarlijks wordt voldaan aan de Belastingdienst rekening met de mogelijke stijging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9%.

4.5. Herziening van btw

Met betrekking tot onroerende zaken gelden de zogenoemde btw-herzieningsregels.

Voor de heffing van btw zijn onroerende zaken: sporthallen, gymnastiekzalen, zwembaden, kunstgrasvelden, lichtmasten, hekwerken. Voor sporthallen, gymnastiekzalen, zwembaden, kunstgrasvelden, lichtmasten, hekwerken gelden de btw-herzieningsregels. De btw-herzieningsregels gelden op dit moment nog niet voor grasvelden, waterpartijen etc. Op dit moment wordt wel nagedacht over de uitbreiding van de btw-herzieningsregels naar duurzame diensten.

De btw-herzieningstermijn bedraagt het jaar van ingebruikneming en de volgende negen boekjaren. Voor een gemeente is een boekjaar gelijk aan een kalenderjaar. Per jaar wordt 10% van de btw herzien.

Heeft uw gemeente in 2010 een kunstgrasveld in gebruik genomen voor het uitsluitend belast met btw geven van sportbeoefening dan moet 10% van de btw op de in aftrek genomen kosten in 2019 worden herzien als de dienstverlening in 2019 volledig wordt vrijgesteld van de heffing van btw. De btw-herzieningstermijn bedroeg nog één jaar. 

Heeft uw gemeente in 2011 een kunstgrasveld in gebruik genomen voor het uitsluitend verrichten van met btw belaste prestaties en wordt het kunstgrasveld in 2019 en 2020 volledig gebruikt voor het verrichten van sportdiensten die van btw-heffing zijn vrijgesteld dan moet 10% van de in aftrek genomen in 2019 worden herzien en moet 10% van de in aftrek genomen btw in 2020 worden herzien. De btw-herzieningstermijn bedroeg nog twee jaren. Per lopend herzieningsjaar moet worden herzien dus niet in één keer.        

4.6. Mengpercentage

Het mengpercentage van de gemeente verandert. De omvang van het kostprijsverhogende element van het mengpercentage gaat omhoog. Het element van de btw belaste omzet c.q. ondernemers-btw gaat omlaag. Per saldo is meer btw op de algemene kosten een kostenpost. 

5. Advies

U kunt pas een gedegen en goed advies ontvangen als uw gemeente over een volledige inventarisatie beschikt. Wij hebben ter zake van het belastingadvies een aantal belangrijke punten voor de abonnees op de fiscale kennisbank op een rij gezet. In het belastingadvies beschrijven wij onder andere het duale exploitatiemodel. 

Voor het belastingadvies/downloaden: klik hier. 

Bent u geen abonnee op de fiscale kennisbank Taxnavigator en wilt u graag een proefaccount: klik hier

Dit bericht is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels. De heer Swinkels is verbonden aan Taxnavigator. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.   

© Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV.