Nieuws

Enquête BTW Samenwerkingsverbanden, namens MinFin & MinBZK

Geplaatst: 22 september 2018
Kenmerk: 2018.04650

Enquête BTW Samenwerkingsverbanden, namens MinFin & MinBZK

Namens het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën (in overleg met Unie van Waterschappen, IPO en de VNG) wordt een onderzoek uitgevoerd naar de impact van de mogelijk inperking van de BTW koepelvrijstelling. Voor de uitvraag bij de gemeenten is ondersteuning gevraagd aan de gemeente Den Haag. De gemeente Den Haag zal de uitkomsten verwerken en de uitkomsten ter beschikking stellen aan de betrokken ministeries. Het gaat om het inzicht in de financiële belangen op macroniveau, er zal geen informatie gedeeld worden die direct naar individuen te herleiden is. 

Via deze link kunt u deelnemen: https://nl.surveymonkey.com/r/5VV6R5J

Indien mogelijk verzoeken wij u om de enquête in te vullen voor 12 oktober aanhouden als datum.

Inperking BTW-koepelvrijstelling en onderzoek naar de financiële onderbouwing gevolgen voor decentrale overheden

Een eerder aangekondigde inperking van de zogenaamde BTW-koepelvrijstelling, waarmee bedrijven en decentrale overheden in een samenwerkingsverband diensten aan hun leden kunnen vrijstellen van btw, wordt opgeschort. De inperking was door het vorige kabinet aangekondigd per 1 januari 2019, als direct gevolg van arresten van het Europese Hof. Omdat dit financiële consequenties kan hebben voor gebruikers van de koepelvrijstelling gaat het kabinet zich samen met andere Europese lidstaten hard maken voor reparatie via Europese regelgeving. Dit heeft staatssecretaris Snel van Financiën in juni in een debat aan de Tweede Kamer laten weten. Staatssecretaris Snel: “Het is belangrijk dat deze samenwerking niet in de weg wordt gestaan. De financiële consequenties kunnen groot zijn, zo is de afgelopen tijd steeds duidelijker geworden. Dit kan alleen in Europees verband worden opgelost en hier ga ik  me de komende tijd hard voor inzetten. Ik merk dat hier bij andere lidstaten ook steun voor is.”

Kostenbesparing

De koepelvrijstelling geldt onder meer voor decentrale overheden zoals gemeenten, waterschappen en provincies, maar ook voor woningcorporaties, banken en verzekeraars. Zij kunnen er vanuit kostenbesparing soms voor kiezen om hun werkzaamheden samen uit te voeren in een samenwerkingsverband. Het samenwerkingsverband verricht dan diensten aan haar deelnemers en deze zijn belast met btw. Voor ondernemers en overheden die geen recht op aftrek van btw hebben zou deze samenwerking nadelig kunnen zijn. Om te voorkomen dat samenwerkingsverbanden daarom niet van de grond komen, is voor die categorie de zogenoemde btw-koepelvrijstelling een uitkomst.

Algemeen belang

Door de arresten van het Europese Hof zou deze vrijstelling alleen nog maar voor specifiek benoemde prestaties van algemeen belang gelden zoals medische zorg, ziekenhuisverpleging, maatschappelijk werk en sociale zekerheid, prestaties door bejaardentehuizen en het geven van onderwijs. Dit perkt de vrijstelling zoals deze in Nederland wordt toegepast flink in. De zorg voor een goede en veilige waterhuishouding zou bijvoorbeeld niet meer als prestatie van algemeen belang gelden, waardoor deze werkzaamheden als deze voor waterschappen duurder kunnen worden. Daarom zet het kabinet zich in Europees verband in om deze inperking te herstellen.

Om het belang van Nederland en decentrale overheden op Europees niveau voor het voetlicht te kunnen brengen is het van belang om meer (financieel) inzicht te krijgen in de samenwerkingsverbanden en het BTW-voordeel van het vrijstellen van btw. In overleg met de Unie van Waterschappen, het IPO, de VNG, het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Financiën wordt daarom onderzocht welk financieel belang met de maatregel voor decentrale overheden gemoeid is. Tevens wordt het onderzoek aangegrepen om meer (financieel) inzicht te krijgen in het totale financiële belang van BTW bij samenwerking tussen decentrale overheden.

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de heer Roy Van Cleef BSc van Fiscaal Team van de gemeente DEn Haag.