Nieuws

Aanpassing btw-sportvrijstelling en commerciële exploitatie

Geplaatst: 22 september 2018
Kenmerk: 2018.04647

Aanpassing btw-sportvrijstelling en commerciële exploitatie

Op Prinsjesdag heeft het Kabinet de uitbreiding van de btw-sportvrijstelling gepresenteerd. Het exploiteren van een sportaccommodatie met een winstoogmerk is en blijft belast met btw. Het exploiteren van een sportaccommodatie zonder winstoogmerk wordt vrijgesteld van btw. Gemeenten en sportstichtingen hebben geen winstoogmerk en worden vrijgesteld van de heffing van btw. Op grond van de overgangsregeling hoeft geen btw te worden terugbetaald die in verband met de sportaccommodatie in het verleden in aftrek is genomen. De btw-herzieningsregels zijn niet van toepassing. Wordt op dit moment gewerkt aan de bouw of renovatie van een sportaccommodatie dan bestaat ook recht op aftrek van btw ter zake van de termijnen die in 2019 vervallen.

1. Omschrijving winstoogmerk

Het meest bijzondere aan het wetsvoorstel is de omschrijving van de winst beogende exploitatie van een sportaccommodatie. De exploitant heeft geen winstoogmerk als de exploitant een overschot behaalt doordat hij niet met btw belaste exploitatiesubsidies ontvangt of vergoedingen voor dienstverlening ontvangt die hoger zijn dan normaal en de exploitant zonder de subsidie of de (hoge) vergoeding geen financieel overschot realiseert. De exploitant heeft voorts geen winstoogmerk als de gemeente een accommodatie ter beschikking stelt aan de exploitant en de gemeente ter zake van de ter beschikking stelling niet de integrale kosten aan de exploitant in rekening brengt.

2. Opmerkingen Taxnavigator

De btw betreft Europese btw-regelgeving. Het begrip 'winst beogen' is een communautair begrip dat wordt ingevuld door de Europese wetgever of het Hof van Justitie. Het is maar zeer de vraag of de omschrijving van het begrip winst beogen c.q. winstoogmerk die in het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld aansluit bij de dwingende Europese btw-regelgeving. Bijgaand de opmerkingen van Taxnavigator inzake het beogen van winst. 

2.1. Exploitatiebijdrage is belast met btw

De landelijke Kennisgroep Omzetbelasting NON Profit, overhead en overige vrijstellingen (nr. 06-210-0022) heeft bij brief van 20 maart 2007 een standpunt ingenomen over de btw-aspecten van het verstrekken van exploitatiesubsidies aan exploitanten van zwembaden en sportaccommodaties. De kennisgroep concludeert dat de subsidie is belast met btw. Aan de gemeente worden volgens de kennisgroep beheers- en exploitatiediensten verleend. Tussen de subsidie en de diensten bestaat een rechtstreeks verband. De gemeente is afnemer van een prestatie. Kortom, de subsidie is in veel situaties een vergoeding voor dienstverlening. 

De gemeente kan de btw die de exploitant aan de gemeente in rekening brengt omdat de subsidie een vergoeding voor dienstverlening betreft volgens de kennisgroep niet aftrekken op de btw-aangifte. De dienstverlening van de exploitant wordt niet gebruikt in het kader van een btw-onderneming. De gemeente kan de btw die de ontvanger van de subsidie in rekening brengt volgens de kennisgroep wel compenseren bij het BTW-compensatiefonds. De uitsluiting van het recht op compensatie geldt niet volgens de kennisgroep van de Belastingdienst. De dienstverlening wordt niet ter beschikking gesteld aan een individuele derde maar aan het collectief van alle burgers in de gemeente.

2.2. Prijssubsidie

De gemeente en de exploitant wijzigen de subsidiestromen. De gemeente verstrekt geen exploitatiesubsidie meer maar de gemeente verstrekt een prijssubsidie. De prijssubsidie behoort van rechtswege tot de vergoeding die de exploitant ontvangt voor zijn dienstverlening. De exploitant moet over de prijssubsidie btw voldoen. De prijssubsidie is belast met 9% btw. Die btw kan de gemeente niet aftrekken op de btw-aangifte of compenseren bij het BTW-compensatiefonds. Per saldo stijgen de kosten van de exploitatie van de sportaccommodaties voor de gemeente.

3. Model SPUK

Een alternatief kan het model SPUK zijn. De commerciële exploitant gaat voor rekening en risico van de gemeente de gemeentelijke sportaccommodaties exploiteren. 

Dit nieuwsbericht is opgesteld door de redactie van Taxnavigator/eindredactie mr. dr. J.J.P.(Joep) Swinkels. Voor meer informatie: info@taxnavigator.nl. © Copyright Taxnavigator/Nestor Business Media BV/Nestor Media Groep. Ter zake van onze fiscale dienstverlening en berichtgeving gelden algemene voorwaarden en hetgeen wordt vermeld in de colofon.