Nieuws

Start procedure bewegingsonderwijs

Geplaatst: 16 september 2017
Kenmerk: 2017.03208

Start procedure bewegingsonderwijs

Van een gebruiker van Taxnavigator ontvingen wij informatie over een procedure die een gemeente is gestart bij de rechtbank inzake de btw-aspecten van de exploitatie van gemeentelijke binnensportaccommodaties en bewegingsonderwijs. In geschil is of de gemeente om niet gymnastiekruimten ter beschikking moet stellen aan scholen die primair c.q. basisonderwijs verzorgen (ter zake van het verzorgen van bewegingsonderwijs) als de gemeente over eigen gymnastiekruimten beschikt of dat een financiële bijdrage kan worden verleend waarmee de school gymnastiekruimten voor het bewegingsonderwijs kan inkopen bij de gemeente.

Procedure

Een gemeente heeft met schoolbesturen afgesproken dat de klokuurvergoeding wordt uitgekeerd aan de scholen. De scholen kunnen met de ontvangen vergoeding gymnastiekruimten bij de gemeente of een (commerciële) exploitant inkopen. De gemeente heeft de fiscale aspecten van de afspraak die is gemaakt met de verschillende schoolbesturen afgestemd met de Belastingdienst. De Belastingdienst bevestigt de wetstoepassing. De gemeente brengt de scholen de kosten voor het gebruik van de gymnastiekruimten met 6% btw in rekening.

De gemeente gebruikt de binnensportaccommodaties door de afspraak met de schoolbesturen uitsluitend voor het verlenen van met btw belaste prestaties. De gemeente kan alle btw op de kosten van de bouw en exploitatie van de gemeentelijke gymnastiekzalen terugvragen c.q. verrekenen op de btw-aangifte. De gemeentelijke gymnastiekzalen worden immers uitsluitend gebruikt voor het verlenen van met btw belaste prestaties aan sportverenigingen en scholen die primair en voortgezet onderwijs verzorgen. De administratieve lasten worden voor de gemeente beperkt. Omdat de gymnastiekzalen uitsluitend voor met btw belaste prestaties worden gebruikt hoeft niet ieder jaar het daadwerkelijke met btw belaste gebruik, het gebruik door basisscholen en de leegstand te worden geïnventariseerd.

De Belastingdienst heeft aangegeven niet langer akkoord te gaan met de wetstoepassing ondanks de gemaakte afspraken. De gemeente moet volgens de Belastingdienst de gymnastiekruimten om niet ter beschikking stellen als de gemeente over eigen gymnastiekruimten beschikt. Het met de schoolbesturen overeengekomen model betreft volgens de Belastingdienst een kasrondje. 

Volgens de gemeente sluit het model echter aan bij de onderwijswetgeving. Het model voorkomt een belastingnadeel bij de gemeente en brengt de gemeente in een zelfde fiscale positie als een commerciële exploitant. De handelwijze van de Belastingdienst leidt tot extra administratieve werkzaamheden bij de gemeente. Van een kasrondje is geen sprake.

Gemeentelijke praktijk

De procedure is van bijzonder groot financieel belang voor gemeenten. Gemeenten investeren grote bedragen in de bouw van gemeentelijke sporthallen en sportzalen. De btw op de inrichtings- en exploitatiekosten van de gemeentelijke sporthalen en sportzalen zijn ook omvangrijk. Volgens Taxnavigator sluit het model aan bij de onderwijswetgeving en heeft het model tot gevolg dat scholen die primair en voortgezet onderwijs verzorgen met betrekking tot bewegingsonderwijs vanuit fiscaal perspectief gelijk c.q. fiscaal neutraal worden behandeld.  

Als u een voor gemeenten positieve uitspraak ook voor uw gemeente wil laten gelden adviseren wij u in overleg te treden met uw belastinginspecteur en praktische (schriftelijke) afspraken te maken. 

Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.