Nieuws

Giftenaftrek: belastingvoordeel vennootschapsbelasting

Geplaatst: 21 februari 2017
Kenmerk: 2017.02390

Giftenaftrek: belastingvoordeel vennootschapsbelasting

Naast de Inkomstenbelasting kent ook de Vennootschapsbelasting een giftenaftrek. Een mogelijkheid voor uw gemeente om een instelling in uw gemeente met behulp van de Belastingdienst financieel te ondersteunen. 

Aftrekbare giften zijn de in het jaar gedane en met schriftelijke bescheiden gestaafde giften aan algemeen nut beogende instellingen (hierna ook: ANBI) en steunstichtingen SBBI. Volgens artikel 16 van de Wet op de Vennootschapsbelasting bedraagt de aftrek ten hoogste 50 percent van de winst met een maximum van € 100.000. Voor giften aan culturele ANBI's geldt een bijzondere, gunstigere regeling. 

Als een ANBI een culturele instelling is, kan deze ANBI de status 'culturele ANBI' krijgen. Om als culturele ANBI aangemerkt te worden moet de instelling voor minstens 90% actief zijn op cultureel gebied. Culturele instellingen zijn instellingen die actief zijn in beeldende kunst, bouwkunst, erfgoed (musea, archieven, archeologie, monumentenzorg), dans, film, letteren, (pop)muziek, (muziek)theater of vormgeving. Hieronder vallen bijvoorbeeld theatergroepen, schouwburgen, bibliotheken, filmhuizen, (pop)podia, letteren-, pop- en filmfestivals en architectuurcentra. 

Gemeenten kunnen (culturele) ANBI's door middel van een gift ondersteunen. Hierdoor kan de Vennootschapsbelasting die een gemeente moet betalen, worden beperkt doordat de gift in mindering komt op de fiscale winst die de gemeente in een bepaald jaar heeft behaald.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.