Nieuws

Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds

Geplaatst: 16 februari 2017
Bron: Kamerstuk 31.935, nummer 39
Kenmerk: 2017.02384

Beleidsdoorlichting BTW-compensatiefonds

De vaste commissie voor Financiën heeft aan de Minister van Financiën een aantal vragen voorgelegd over de brief van 25 oktober 2016 inzake de beleidsdoorlichting van het BTW-compensatiefonds. De Minister heeft deze vragen beantwoord bij brief van 9 februari 2017.

De Minister van Financiën geeft aan dat gemeenten voor de invoering van het BTW-compensatiefonds verschillende fiscale btw-constructies toepasten. Bij de vorige evaluatie in 2010 is reeds geconstateerd dat door invoering van het BTW-compensatiefonds het aantal btw-besparende constructies sterk is afgenomen. Het BTW-compensatiefonds heeft de prikkel weggenomen om fiscale constructies op te zetten met betrekking tot btw die nu kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds.

Waar het recht op compensatie van btw is uitgesloten zijn btw-besparende constructies nog wel aan de orde. De Minister van Financiën wijst op de verschillende btw-besparende schoolmodellen maar ook op de modellen inzake de exploitatie van sportcomplexen. 

De uitvoeringskosten voor gemeenten en de Belastingdienst zijn niet gestegen. Het effect van het BTW-compensatiefonds op de uitbesteding kan moeilijk worden aangegeven omdat een nulmeting ontbreekt.

De invoering van het plafond heeft de gemeenten en provincies geen financieel nadeel opgeleverd. In 2015 bood deze afspraak gemeenten en provincies een voordeel van 157 miljoen euro. In 2016 ontstaat er naar verwachting een voordeel van 279 miljoen euro.

Commentaar Taxnavigator

Gelet op het voordeel dat optreedt bij onderschrijding van het plafond, is het BTW-compensatiefonds nog niet afgeschaft. Volgens Taxnavigator bestaat er nog een scala aan mogelijkheden om het hiervoor beschreven voordeel te vergroten. Te vaak adviseren belastingadviseurs om de btw op kosten te verhalen uit het BTW-compensatiefonds terwijl dat niet hoeft. Veelal is ook aftrek van btw via de btw-aangifte een mogelijkheid, of kan de btw op de inkopen eenvoudig worden beperkt. Ook worden subsidies regelmatig op oneigenlijke gronden door de Belastingdienst in de heffing van btw betrokken, wat een aanzienlijke belasting van het BTW-compensatiefonds oplevert. Door hier alert op te zijn kunnen gemeenten het voordeel dat optreedt bij onderschrijding van het plafond op het BTW-compensatiefonds vergroten.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.