Nieuws

Sociaal Domein: Aanneming van werk of detacheren

Geplaatst: 29 juni 2017
Kenmerk: 2017.02964

Sociaal Domein: Aanneming van werk of detacheren

In het Sociaal Domein speelt nog steeds een aantal btw-vragen. Met name de vraag of sprake is van detacheren van personeel of van de aanneming van werk bij wijkteams is een vraag die regelmatig aan de orde komt. Het verzorgen van werkzaamheden kan zijn vrijgesteld van heffing van btw terwijl het uitlenen c.q. detacheren van personeel doorgaans is belast met btw. Omdat de btw veelal niet kan worden gecompenseerd bij het BTW-compensatiefonds streven partijen naar het btw-vrij aannemen van werk. 

Bijgaand treft u een kort overzicht aan van de aandachtspunten. Ieder aandachtspunt is van belang voor de beoordeling of sprake is van het btw-vrijgesteld aannemen van werk dan wel het belast met btw detacheren van personeel. 

Aannemen van werk 

In hoeverre worden de te verrichten werkzaamheden in de overeenkomst beschreven en gedefinieerd? Bij aanneming van werk wordt nauwgezet beschreven welke werkzaamheden moeten worden verricht. Met betrekking tot het wijkteam is van belang of de werkzaamheden die in de overeenkomst worden beschreven kenmerkend zijn voor het verbinden van het medische en sociale domein door middel van signalering, regie en coördinatie. In hoeverre is de dienstverlener verantwoordelijk en aansprakelijk voor de te verzorgen werkzaamheden? Bij aanneming van werk geldt een verantwoordelijkheid ter zake van de uitvoering van de werkzaamheden.

Van aanneming van werk kan bijvoorbeeld sprake zijn als een dienstverlener met de gemeente afspreekt om met naam en toenaam geduide dossiers inzake schuldhulpverlening af te handelen. De opdracht is dan geconcretiseerd. Het is wel van belang dat ook aan de overige voorwaarden inzake aanneming van werk is voldaan.

Detacheren van personeel 

Als de dienstverlener op geen enkel moment een gehele of gedeeltelijke verantwoordelijkheid draagt voor het welslagen van zijn activiteiten dan lijkt sprake van detachering. Worden alleen kwaliteitseisen van het in te zetten personeel beschreven dan is dit een aanwijzing dat sprake is van detachering. Dit geldt temeer als de dienstverlener alleen hoeft te zorgen voor een nieuw personeelslid dat wel aan de gestelde opleidings- en kwaliteitseisen voldoet als een werknemer van de dienstverlener niet functioneert.

In hoeverre moet de dienstverlener personeel vervangen bij ziekte? Hoeft de dienstverlener geen personeel te vervangen bij een kortdurende ziekte dan is dit een stevige aanwijzing dat sprake is van detachering. Dit geldt temeer als de gemeente bindende aanwijzingen mag geven aan het personeelslid van de dienstverlener en in de overeenkomst veel bepalingen betrekking hebben op de rechtspositie van het personeel van de dienstverlener.

Documenten en publicaties

In onderdeel 2 van zijn Besluit ‘Omzetbelasting.Ter beschikking stellen van personeel’ van 14 december 2018, nr. 2018-22809 geeft de Staatssecretaris van Financiën zijn visie op het verschil tussen detacheren van personeel en het aannemen van werk.

Voor raadplegen Besluit ‘Omzetbelasting.Ter beschikking stellen van personeel’ van 14 december 2018, nr. 2018-22809

: klik hier


Dit artikel is opgesteld door mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als belastingadviseur en concernfiscalist. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.