Nieuws

Aanpak btw-knelpunten Sociaal Domein

Geplaatst: 30 september 2016
Bron: Brief van 20 september 2016, nr. 2016-0000154751
Kenmerk: 2016.00583

Aanpak btw-knelpunten Sociaal Domein

In zijn brief van 20 september 2016 heeft de Staatssecretaris van Financiën aangekondigd een aantal belangrijke wijzigingen aan te brengen in de btw-regelgeving naar aanleiding van moties en eerder gedane toezeggingen. Met betrekking tot het Sociaal Domein pakt de Staatssecretaris een aantal belangrijke knelpunten aan. Daarbij geeft hij aan dat sommige van deze wijzigingen terugwerkende kracht hebben tot 1 januari 2015. 

Btw en gedecentraliseerde zorg 

In de praktijk komt het voor dat een persoon die een Wmo-voorziening krijgt op grond van het gemeentelijk Wmo-beleid een eigen bijdrage heeft van 100%. In het Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 zal worden verduidelijkt dat de btw-vrijstelling ook van toepassing is op deze gevallen. De wijziging heeft terugwerkende kracht tot 1 januari 2015. Eenzelfde aanpassing wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 doorgevoerd bij de winstbeogende wijkverpleging.  

Jeugdzorg 

De btw-vrijstelling voor jeugdzorg is in de btw-regelgeving op twee verschillende plaatsen geregeld. Bij een van deze bepalingen geldt voor de toepassing van de btw-vrijstelling de voorwaarde van “niet-winst beogen”. Dit is een onwenselijk situatie, want het leidt tot een ongelijke behandeling tussen jeugdhulpinstellingen en/of tussen vormen van decentrale jeugdhulp binnen een jeugdhulpinstelling. De voorwaarde van het “niet-winst beogen” komt daarom voor alle gevallen te vervallen.  

Uitlenen c.q. detacheren van personeel  

Eind 2014 is besloten om meer situaties van het uitlenen van personeel in de Wmo of de Jeugdwet onder de btw-vrijstelling te brengen. Dit heeft het ministerie van VWS bekend gemaakt. In artikel 6b van de Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968 is het uitlenen van personeel op dit moment nog expliciet uitgesloten van de btw-vrijstelling. De Uitvoeringsbeschikking Omzetbelasting 1968 zal daarom in lijn worden gebracht met de beslissing om meer situaties van uitlenen van personeel in de Wmo/Jeugdwet onder de btw-vrijstelling te brengen. 

Gemeentelijke praktijk  

De toezeggingen zijn zeker van belang voor de gemeentelijke praktijk. Ook na deze toezeggingen blijft nog een belangrijk btw-knelpunt bestaan. Gemeenten lenen soms personeel in van een welzijnsorganisatie voor het bemensen van de zogenoemde wijkteams. De btw op de kosten van het inlenen van personeel kan de gemeente niet compenseren bij het BTW-compensatiefonds voor zover het ingeleende personeel zich met uitvoering bezig houdt. Dat wil zeggen participeert in het wijkteam voor bezoek aan cliënten. Wordt het volledige wijkteam bemenst door personen die zijn ingeleend van een welzijnsorganisatie dan kunnen de kosten van btw worden beperkt door geen personeel in te lenen maar een opdracht te verstrekken aan de welzijnsinstelling. Van belang is dan wel dat door de gemeente op de juiste wijze wordt gecontracteerd met de welzijnsorganisatie en door de welzijnsorganisatie daadwerkelijk een opdracht wordt uitgevoerd.

Dit artikel is opgesteld door de heer mr. dr. J.J.P. Swinkels die werkzaam is als concernfiscalist bij de gemeente Utrecht. Het artikel is op persoonlijke titel geschreven.

Contactpersoon

Heeft u vragen over dit onderwerp?
Neem dan contact op met:

Voor meer informatie:

mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels
06-25152349
joepswinkels@taxnavigator.nl